På denna sida finns butikens köpvillkor, köpinformation och integritetspolicy. Knivsta Varuförmedling AB anges som företaget. Säljande kund anges som kund.


Köpvillkor

Information kring säljprocessen för dig som kund

* Allt som lämnas in ska vara rent, helt och funktionsdugligt.
*Kunden ansvarar för att skapa en inventeringslista inför inlämningen.
*Alla varor kontrolleras noggrant en till gång innan försäljning.
*Knivsta Varuförmedling AB beslutar om slutgiltigt försäljningspris.
*Kunden tar emot kommissionen efter att varan är såld.
*Varorna ligger ute på försäljning i minst 60 dagar. Efter ett tag kan priserna sänkas på varorna.
*Efter minst 60 dagar, kommer företaget att höra av sig till kunden. Kunden får då en rapport om försäljningen, hur mycket kommissionen blir och antalet varor sålda. Företaget överför därefter kommissionssumman till kunden.
*Kunden behöver svara inom 1 vecka efter att avtalets tid har gått ut, för att hämta sina osålda varor.
*Därefter tillfaller varorna företaget som får rätt att skänka varorna eller använda varorna i butiken.
*Knivsta Varuförmedling AB tar inte ansvar för ev. svinn av varorna vid händelser såsom stöld, brand, eller dylikt


Köpinformation

Information kring inlämningen och försäljning

*Företaget uppdaterar webbplatsen med vilka varor som tas emot och när de tas emot. Företaget ber därför kunden läsa den informationen först. Listan hittas under fliken Kommission.

*För att lämna in varor kontaktar kunden företaget genom kontaktformuläret, på info@knivstavfm.se eller genom att ringa företaget.
*Kunden och företaget stämmer en tid för möte i butiken.
*Kunden inkommer med varorna samt inventeringslistan. 
*Vid mötet går företaget och kunden igenom de varor som lämnas in.
*Ett kundkonto med kundnummer upprättas och avtal skrivs.

*Efter avtalsskrivningen går personalen i butiken igenom varorna mycket noggrant för att   undvika att osäljbara varor läggs till försäljning. Se därför till att lämna varor som är fina och hela. Kläder ska vara nytvättat när de lämnas in. Företaget sätter ett marknadsmässigt pris på varorna baserat på erfarenhet eller att företaget letar fram priset på internet. Varor som inte är säljbara skänks eller kasseras. Knivsta Varuförmedling AB tar inte ansvar för ev. svinn av varorna vid händelser såsom stöld, brand eller dylikt

*Företaget väljer att antingen lägga varan till försäljning i butiken eller ta ett foto på varan och lägga upp på försäljningssidor på internet. På dessa sidor finns endast information om företaget och ingen vet vem som säljer varan.

*OBS! Endast en inlämning kan ske av kunden under avtalsperioden. Kunden kan efter att   avtalsperioden har passerat och kunden har fått sin kommission, kontakta Knivsta Varuförmedling AB för en ny tid.

Kommission

*Kunden får en kommission på 40% av försäljningspriset. Kommissionen uppstår när varan har sålts. 
*Resterande del av försäljningspriset täcker alla kostnader på personal, reklam, butiken, försäljningssidor, moms, skatter och arbetstiden som företaget lägger ner.

Betalning

*Summan av de varor som har sålts kommer att betalas ut när försäljningsperioden har passerat.
*Pengarna kommer att finnas på kundens bankkonto inom tre bankdagar.
*Det är kundens ansvar att hämta osålda varor inom en vecka (7 dagar) efter att  försäljningsperioden är slut. 
*Kunden ombesörjer plockning av varorna själv. 
*Personalen behöver meddelas vid ankomst.
*Företaget tar inte ansvar för ev. svinn eller snatteri av varorna i butiken.

*Ej hämtade varor därefter tillfaller företaget som skänker till olika föreningar, alternativt använder företaget varorna i butiken.

Ångerrätt

*Kunden kan ångra försäljningen så länge varorna inte är redan sålda.
*Meddela företaget genom kontaktformuläret eller genom info@knivstavfm.se.

Bytesrätt eller öppet köp

*Företaget har varken bytesrätt eller öppet köp för de varor som säljs.
*Om en vara har köpts kan den lämnas in till företaget så säljs det på kommission enligt  företagets köpinformation.


Integritetspolicy

Hantering av personuppgifter

*Knivsta Varuförmedling AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter företaget  behandlar om kunden, och ansvarar för att använda dem i enlighet med gällande  dataskyddslagar (GDPR).
*Kundernas sekretess är mycket viktig för oss, och företaget är engagerade i att skydda den.
*Denna policy avser att förklara vad företaget gör med kundens personliga information. 
*Kunden samtycker till användning av cookies i enlighet med villkoren i denna policy. 


När kunden lämnar in varor till försäljning sparas följande information om kunden:

*Personliga uppgifter som består av kundens kontaktuppgifter och bankinformation.
*Företaget skapar ett kundnummer.
*I kundens kundkonto registreras kundens personliga uppgifter, varor som lämnats in, priset på varorna och kommissions saldo när varan är såld.
*Kundens bankkontonummer för att kunna göra utbetalning till kunden.

Hur företaget samlar kundens information

För att kunna skapa avtal med kunden behandlas kundens uppgifter enligt följande:

*Företaget registrerar kunden i ett kundregister med kundnumret.
*Företaget kontaktar kunden vid frågor och när försäljningsperioden är slut.
*Företaget gör inbetalning till kundens bankkonto.

*Kundens personuppgifter läggs också in i företagets bokföring för att hantera ekonomisk redovisning. 
*Företagets redovisningskonsult är mottagare av kundens personuppgifter.

*Vid begäran kan företaget behöva lämna nödvändig information till Polisen, Skatteverket eller andra myndigheter som företaget enligt lag är skyldiga att göra det.
*Företaget kan även behöva lämna ut information om det bedöms nödvändigt för ändamål som rör Knivsta Varuförmedling AB eller en tredje parts berättigade intressen, t.ex. för att anmäla brott.

Hur länge företaget lagrar kundens uppgifter

*Företaget sparar aldrig kundens personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för   respektive ändamål.
*Kundens personuppgifter sparas i kundregistret så länge kunden är aktiv. Om kontakt inte har upprättats efter 6 månader, anser företaget att kunden inte längre är aktiv.
*Kundens personuppgifter sparas upp till 7 år efter kalenderårets räkenskap. Detta för att företaget behöver uppfylla lagkrav på bokföringen.

Kundens rättigheter

*Kunden får kontakta företaget om att få uppgifterna som företaget har lagrat.
*Kunden får meddela företaget om den personliga informationen företaget håller behöver korrigeras eller uppdateras.
*Kunden har i vissa fall rätt att få sina personuppgifter raderade, t.ex. om det saknas laglig grund för behandlingen eller företaget inte längre behöver personuppgifterna.

*Företaget kommer även anonymisera alla personuppgifter som inte längre är relevanta.
*Kunden kan också under vissa förutsättningar t.ex. om företaget inte längre behöver  personuppgifterna, men som behövs för att kunna hävda sin rätt i domstol, ha rätt att begära att företaget begränsar behandling till lagring av uppgifterna.

*När företaget behandlar kundens personuppgifter för att fullgöra ett avtal, eller med stöd av kundens samtycke, har kunden rätt till så kallad dataportabilitet där endast sådana personuppgifter som kunden själv lämnat till företaget ingår.
*Det betyder att kunden kan få ut sina personuppgifter i ett strukturerat och maskinläsbart format.

Ändring av integritetspolicy

*Företaget kan uppdatera denna policy från tid till tid genom att publicera en ny version på webbplatsen.
*Kunden bör titta på denna sida för eventuella ändringar av denna policy.
*Företaget kommer att meddela kunden om större ändringar av denna policy via mail.

Tredje parts webbplatser

*Företagets webbplats kan innehålla länkar till och uppgifter om tredje parts webbplatser.
*Företaget har ingen kontroll över och ansvarar inte för tredjeparts integritetspolicy och praxis.

Cookies

*Företaget använder cookies för att förstå användningen av webbplatsen och förbättra innehållet och erbjudanden på webbplatsen.
*Företaget kan till exempel använda cookies för att anpassa kundens erfarenhet på företagets webbplats.

*Att blockera alla cookies kommer att ha en negativ inverkan på användbarheten av företagets webbplats.
*Om kunden blockerar cookies kan den inte använda alla funktioner på webbplatsen.

Vem är ansvarig för personuppgifterna som samlas in?

Knivsta Varuförmedling AB
Centralvägen 7
741 40 Knivsta
Org.nr: 559265-0732

info@knivstavfm.se 

är ansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

Om kunden har frågor gällande integritetspolicyn eller funderingar över hur företaget behandlar kundens uppgifter, tveka inte att kontakta företaget genom kontaktformuläret eller på info@knivstavfm.se